Ферміони

— елементарні частинки або квазічастинки з напівцілим спіном, що підпорядковуються Фермі-Дірака статистиці. До Ф. відносяться електрони, протони, нейтрони та ін. (пор. Бозони).

Фермій (Fm)

— отриманий штучно радіоактивний хімічний елемент, атомний номер $100$, масове число найбільш стійкого ізотопу $257$. Названий на честь італ. фізика Е. Фермі.

Фермі-Дірака статистика

— квантова статистика, що описує поведінку системи тотожних мікрочастинок, які володіють напівцілим спіном. Основною особливістю Ф.-Д с. є те, що в кожному квантовому стані, який описується антисиметричною відносно перестановок координат частинок хвильовою функцією, може знаходитися не більше двох частинок — ферміонів (див. Паулі принцип). Запропонована в $1926$ італ. фізиком Е. Фермі $(1901 - 1954)$ і англ. фізиком П. Діраком (р. $1902$) (пор. Бозе-Ейнштейна статистика).

Фермі-Дірака розподіл

— закон квантової статистики, що виражає розподіл частинок за енергетичними станами в системі ферміонів. Згідно Ф.-Д. р., при статистичній рівновазі і відсутності взаємодії, середнє число частинок в і-ому стані з енергією $\boldsymbol{\varepsilon}_{i}$ рівне $$ \left\langle n_{i}\right\rangle=\cfrac{1} {e^{\cfrac{\varepsilon_{i}-\mu}{ kT}}} $$ де $k$ — Больцмана константа, $T$ — абсолютна температура, $\mu$ — хімічний потенціал системи.

Феримагнетизм

— сукупність властивостей і явищ в магнітних речовинах і матеріалах (феромагнетиках), що мають подібно до феромагнетиків мимовільну намагніченість, проте іншого походження. Ф. зумовлений наявністю від’ємної обмінної взаємодії електронів, що приводить до стійкої антипаралельної орієнтації магнітних моментів спінів за відсутності магнітної компенсації останніх, що спричиняє виникнення мимовільної намагніченості. Ф. інколи визначають як антиферомагнетизм, який не компенсується.

Ферити

— феромагнетики, які володіють напівпровідниковими властивостями. Зазвичай Ф. — залізовуглецеві сплави з додаванням кремнію, марганцю, фосфору і інших елементів.

Фемто... (ф)

— десяткова дольна приставка, що означає $10^{-15}$ частку початкової одиниці фізичної величини. Напр., 1 фм (фемтометр) $=10^{-15}$ м.