Фаза коливань

— фізична величина $\varphi$, яка визначає стан періодичного коливального процесу в кожен момент часу $t$: $$\varphi=\omega t+\varphi_{0}$$ де $\omega$ — кутова частота, $\varphi_{0}$ — початкова фаза, тобто значення Ф. к. у початковий момент часу. Виражається в кутових одиницях (напр., радіанах) або долях періоду коливань.

Фаза в термодинаміці

— сукупність всіх частин гетерогенної термодинамічної системи, обмежених поверхнями розділу яка характеризуються за відсутності зовнішніх силових полів однаковими фізичними властивостями у всіх своїх точках. Напр., суміш газів, розчин — складаються з однієї Ф., а система лід — вода — водяна пара — з трьох фаз.

Уран (U)

— радіоактивний хімічний елемент, атомний номер $92$, атомна маса $238,029$. Сріблясто-білий блискучий метал, густина $19 120\ \mathrm{кг} / \mathrm{м}^{3}$, tпл$= 1130\ ^{\circ} \! {\mathrm{C}}$. Ізотоп У. уран-$235\ \left(^{235} \mathrm{U}\right)$ вступає в ядерну ланцюгову реакцію і є ядерним паливом.

Унітарна симетрія

— наближена симетрія сильної взаємодії елементарних частинок, що відображає існування у груп адронів загальних властивостей. У. с. встановлює наявність внутрішніх зв’язків між адронами, які належать різним ізотопічним мультиплетам (див. Ізотопічний спін) і володіють різною дивністю. Відомі сильно взаємодіючі частинки (адрони) і резонанси добре складаються в групи (супермультиплети), що складаються з $1,8$ і $10$ частинок.

Умова вектор

— вектор густини потоку енергії пружних хвиль. У. в. чисельно рівний енергії, що передається за одиницю часу через одиницю площі поверхні, перпендикулярної до напрямку перенесення енергії, і за напрямком співпадає з напрямком перенесення енергії пружної хвилі. Названий на честь рос. фізика М. О. Умова $(1846 - 1915)$.

Ультрафіолетова катастрофа

— неможливість знаходження методами класичної фізики такого виразу для випромінювальної здатності (спектральної густини енергетичної світимості) абсолютно чорного тіла, який відповідав би даним експериментів у всьому інтервалі частот від $0$ до $∞$. «У. к.» проявляється в тому, що енергетична світимість абсолютно чорного тіла обертається в нескінченність, а це суперечить енергії збереження закону.

Ультразвук

— пружні хвилі з частотою коливань від $20$ кГц до $1$ ГГц. Висока частота і мала довжина хвилі визначають можливість спрямованого поширення. Генерація потужних ультразвукових хвиль, які переносять значну механічну енергію, знаходить широке застосування в науці і техніці.