Фізичні константи

— сталі фізичні величини, що є кількісно-якісними характеристиками основних компонентів структурної організації природи, що відображають їх системоутворення, взаємозв’язок і взаємодію. Ф. к., що входять в математичні вирази фундаментальних фізичних законів або характеризують елементарні частинки і процеси мікросвіту, називаються фундаментальними (напр., Гравітаційна константа, Планка константа, швидкість світла у вакуумі). Ф. к. визначають експериментально з максимальною точністю для кількісного дослідження фізичних явищ і перевірки фізичних теорій.

Фізичний маятник

— тверде тіло, що здійснює коливання під дією сили тяжіння біля нерухомої горизонтальної осі, що не проходить через його центр ваги. Період малих коливань Ф. м. рівний $$ T=2 \pi \sqrt{\frac{I}{m g d}}=2 \pi \sqrt{\frac{l_{n p}}{g}} $$ де $I$ — момент інерції Ф. м. відносно його осі, $m$ — маса Ф. м., $d$ — відстань від осі обертання до центру тяжіння, $l_{n p}=\dfrac{I}{m d}$ — приведена довжина фізичного маятника.

Фізичне явище

— всяка зміна, перетворення або прояв властивостей речовини, при яких її склад залишається сталим, тобто молекули речовини не зазнають змін (див., напр., Кипіння, Плавлення, Розсіяння світла, Фотоефект).

Фізична картина світу

— сукупність уявлень про природу (матерію, рух, простір і час), заснованих на найбільш загальних принципах, гіпотезах і теоріях фізики на певному етапі її розвитку. Так, напр., виникнення класичної механіки супроводжувалося створенням механічної, електродинаміки — електромагнітної, а відносності теорії і квантової механіки — квантово-релятивістської картин світу.

Фізична величина, величина

— властивість, загальна в якісному відношенні багатьом фізичним об’єктам (фізичним системам, їх станам і процесам, що відбуваються в них), але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об’єкту. Поняття Ф. в. застосовується до тих властивостей фізичних об’єктів або їх характеристик, які піддаються вимірюванню (див. також Значення фізичної величини, Розмір одиниці фізичної величини).

Фізика

— наука про прості і разом з тим найбільш загальні форми руху і взаємодію матеріальних об’єктів. Вивчає елементарні частинки, атомні ядра, атоми, молекули, тверді тіла, рідини, гази, плазму, а також фізичні поля. За методами дослідження розрізняють експериментальну і теоретичну Ф. Фундаментальні фізичні теорії: класична механіка, електродинаміка, відносності теорія, квантова механіка, а також статистична фізика і термодинаміка. Закони Ф. складають основу природознавства і є теоретичним фундаментом сучасної техніки.

Феромагнетики

— речовини, яким властивий феромагнетизм. Типові представники Ф. — залізо, кобальт, нікель і їх сплави, а також ряд рідкоземельних металів (гадоліній, тербій, диспрозій та ін.). Ф. широко використовуються в електротехніці, радіотехніці, електроніці і приладобудуванні.

Феромагнетизм

— сукупність магнітних властивостей і явищ в магнітних кристалічних речовинах (феромагнетиках), що володіють спонтанною намагніченістю. Ф. обумовлений наявністю позитивної обмінної взаємодії електронів, що приводить до стійкої паралельної орієнтації магнітних моментів спінів, що і створює мимовільну намагніченість. Тепловий рух атомів кристала руйнує паралельну орієнтацію спінів, тому при температурі вище за деяку визначену (див. Кюрі точка) Ф. переходить в парамагнетизм.